Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 14 2020

owieczka
06:24
Powoli umiera ten, kto nie podróżuje, ten, kto nie czyta, ten kto nie słucha muzyki, ten, kto nie obserwuje. Powoli umiera ten, kto niszczy miłość własną, ten, kto znikąd nie chce przyjąć pomocy. Powoli umiera ten, kto staje się niewolnikiem przyzwyczajenia, ten, kto odtwarza codziennie te same ścieżki, ten, kto nigdy nie zmienia punktów odniesienia, ten, kto nigdy nie zmienia koloru swojego ubioru, ten, kto nigdy nie porozmawia z nieznajomym. Powoli umiera ten, kto unika pasji i wiru emocji, które przywracają oczom blask i serca naprawiają. Powoli umiera ten, kto nie opuszcza swojego przylądka, gdy jest nieszczęśliwy w miłości lub pracy, ten, kto nie podejmuje ryzyka spełniania swoich marzeń, ten, kto choć raz w życiu nie odłożył na bok racjonalności.
— Pablo Neruda - "Poezje wybrane"

January 06 2020

owieczka
21:43
Reposted fromEmilieBronte EmilieBronte

January 03 2020

owieczka
17:56
3581 a24a
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viamodalna2 modalna2
owieczka
17:55
Nordvika beach, the Lofoten Islands
Reposted frompulchritudo2 pulchritudo2 viamodalna2 modalna2
owieczka
17:55
1239 73e3
Reposted fromretro-girl retro-girl viamodalna2 modalna2
owieczka
17:53
8492 470b
Reposted fromamphetamine amphetamine viagdaanka gdaanka
owieczka
17:52
0038 04b6 500
Reposted fromcvx cvx viagdaanka gdaanka
owieczka
17:52
0998 d0f3
Reposted fromEmilieBronte EmilieBronte viagdaanka gdaanka
owieczka
17:51
owieczka
17:41
3633 4b07
Reposted frommiischa miischa viabylejaka bylejaka
owieczka
17:39
1234 8aa3 500
Reposted fromnyaako nyaako viagdaanka gdaanka
17:39
owieczka
17:39
4013 3e4a
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek viaabeille abeille
owieczka
17:37
owieczka
17:37
5126 a7ed 500
Reposted fromSonOfOrion SonOfOrion viagdaanka gdaanka
owieczka
17:37
owieczka
17:36
owieczka
17:36
owieczka
17:36
6014 2972 500
owieczka
17:36
9210 1be6 500
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl