Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 21 2017

owieczka
20:32
2029 a0a9 500
Reposted fromspring-flow spring-flow viabananowo bananowo
20:32
2102 1e0a
Reposted fromjohnkeats johnkeats viacudoku cudoku

May 14 2017

owieczka
20:47
  Jeśli jest miłość, blizny po ospie są tak ładne jak dołki w policzkach.
— Stephen King
Reposted fromIriss Iriss viapikkumyy pikkumyy
owieczka
20:47
W życiu nigdy nie jest za późno na 3 rzeczy: miłość, naukę i spełnianie marzeń.
Reposted fromchangecolour changecolour viapikkumyy pikkumyy
owieczka
20:46
Posiadanie miliona znajomych nie jest cudem. Cudem jest mieć kogoś, kto stanie obok Ciebie, gdy milion innych będzie przeciwko Tobie.
Reposted fromSandria Sandria viapikkumyy pikkumyy
owieczka
20:46
5248 25a9
owieczka
20:46
owieczka
20:45
9261 b6ce 500
Reposted fromspring-flow spring-flow viabylejaka bylejaka
owieczka
20:45
5737 8641 500
Reposted fromsummer-vibes summer-vibes viaabeille abeille
owieczka
20:44
owieczka
20:44
5652 4cd3
Reposted fromnyaako nyaako viajasmyn jasmyn
20:43
2846 235c
Reposted fromdance0fdeath dance0fdeath viapixielark pixielark
owieczka
20:43
7727 175a
Reposted fromhearts hearts viakudlaty kudlaty
owieczka
20:41
2878 e996 500
Reposted frommartynkowa martynkowa viainspirations inspirations
owieczka
20:12
3280 372e 500
Reposted fromspring-flow spring-flow viainspirations inspirations
20:11
2819 e67e 500
owieczka
20:11
5933 66b8
Reposted fromnexxt nexxt viainspirations inspirations
owieczka
20:08
owieczka
20:08
20:08
1415 3083 500
Reposted frombwana bwana viabananowo bananowo
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl