Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 22 2017

owieczka
20:39
owieczka
20:39
Reposted fromskatrix skatrix viainspirations inspirations
owieczka
20:38
I własnie wtedy zrozumiałem, że muszę się skupić na tym, co w anegdocie zwanej życiem jest najważniejsze... na sobie. 
— Król Julian
Reposted fromolakocie olakocie viaananana ananana
owieczka
20:31
20:29
0171 a78b
owieczka
20:29
4653 e320
Reposted fromshakeme shakeme viatulele tulele
owieczka
20:28
4053 24a2 500
owieczka
20:27
5737 8641 500
Reposted fromsummer-vibes summer-vibes viapumpkinsoup pumpkinsoup
20:27
0157 be26
Reposted fromamberwaves amberwaves viapumpkinsoup pumpkinsoup
owieczka
20:27
0285 3c28 500
Reposted fromspring-flow spring-flow viamonjurka monjurka

June 21 2017

owieczka
19:54
Nie ma pośpiechu. Jeśli coś jest nam przeznaczone, wydarzy się – we właściwym czasie, z odpowiednią osobą i z dobrych powodów.
Reposted fromunmadebeds unmadebeds viapunkahontaz punkahontaz
owieczka
19:53
owieczka
19:52
4177 a98c 500
Reposted fromheartbreak heartbreak viacudoku cudoku
owieczka
19:52
Reposted frompulchritudo2 pulchritudo2 viacudoku cudoku

June 09 2017

owieczka
21:09

June 01 2017

owieczka
13:42
7107 7b5f
Reposted fromQOH1984 QOH1984 viainspirations inspirations
owieczka
13:41
13:41
9030 6c65 500

this-is-wild:

Sleeping family of lynx(Roberto Carnevali)

Reposted fromditzybruschetta ditzybruschetta viaprzekons przekons
owieczka
13:41
5272 f399 500
Reposted fromverronique verronique viamidaj midaj
13:39
1591 01ed
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl