Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 14 2016

owieczka
18:24
Reposted frombluuu bluuu viamonjurka monjurka
owieczka
18:24
owieczka
18:24
Reposted frombookaholic bookaholic vialexi lexi
owieczka
18:24
8602 5181 500
Reposted fromRockYourMind RockYourMind vialexi lexi
owieczka
18:24
3390 b6d8
Reposted fromzimnepalce zimnepalce viacudoku cudoku
owieczka
18:22
owieczka
18:22
owieczka
18:21
owieczka
18:20
Wszystko polega na tym, żeby człowiek był taki, jaki jest, żeby nie wstydził się chcieć tego, czego chce i marzyć o tym, o czym marzy. Ludzie są na ogół niewolnikami konwenansów. Ktoś im powiedział, że powinni być tacy i tacy, i starają się być takimi aż do śmierci, nie wiedząc nawet, kim byli i kim są naprawdę. Nie są więc nikim i niczym, postępują niejednoznacznie, niejasno, chaotycznie. Człowiek przede wszystkim musi mieć odwagę być sobą.
— Milan Kundera
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaraita raita
owieczka
18:19
4178 7dd6 500
Reposted frommisterpeter misterpeter viamahre mahre
owieczka
18:19
8305 4277 500
Reposted fromzimnepalce zimnepalce viamahre mahre

September 29 2016

owieczka
20:58
owieczka
20:56
2611 e4cb
owieczka
20:55
Źródło:n1n444
Reposted fromweightless weightless viaSundaySmile SundaySmile
owieczka
20:55
4018 2f5c
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viacudoku cudoku
owieczka
20:55
6382 0986
Reposted fromgdziejestola gdziejestola viacudoku cudoku
owieczka
08:06
5754 b947 500
Reposted fromcalifornia-love california-love viabananowo bananowo
owieczka
08:06
3297 91c2 500
Reposted frompouler pouler viacudoku cudoku
owieczka
08:06
3137 8618 500
Reposted fromkikkeer kikkeer viacudoku cudoku
owieczka
08:06
2904 91ef 500
Reposted fromintotheforest intotheforest viacudoku cudoku
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl