Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 13 2019

owieczka
06:22
5600 c531
Reposted fromhormeza hormeza viamiimi miimi
owieczka
06:22
Reposted fromshakeme shakeme viaplants plants
owieczka
06:22
1698 bfb0 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viasaphirka saphirka
owieczka
06:22
5745 652e 500
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek viasaphirka saphirka
owieczka
06:21
4589 b8e5 500
Pologne
owieczka
06:20
7734 547f 500
owieczka
06:19
Reposted fromshakeme shakeme viaplants plants
owieczka
06:19
1805 4793
Reposted fromnyaako nyaako viaplants plants
owieczka
06:19
9812 bee9
Reposted frombearded bearded viabananowo bananowo
owieczka
06:18
9812 bee9
Reposted frombearded bearded viabananowo bananowo
owieczka
06:18
2327 e2b7 500
Reposted fromspring-flow spring-flow viabananowo bananowo
owieczka
06:17
0500 d095 500
Reposted fromKiedysToBylo KiedysToBylo viabananowo bananowo
owieczka
06:17
0492 44e8 500
Reposted fromKiedysToBylo KiedysToBylo viabananowo bananowo
owieczka
06:15
- Co umacnia charakter człowieka? - Myślę, że poniesione w życiu porażki. Straty. Każdy zniesiony ból. Łzy i pot. Upadki. Miejsce poza podium. Powtarzający się schemat. Sądzę, że umacnia nas to, o co musieliśmy walczyć aż do krwi. Coś, co zabrało nam dużo czasu i siły. Coś, co powodowało, że po drodze traciliśmy całą motywację, która przyprowadziła nas tutaj na początku. Coś, co pozwoliło nam upaść zbyt wiele razy, do tego stopnia, że nie potrafiliśmy wstać. Coś, co popychało nas w dół i żadna siła nie była w stanie nas wyciągnąć. Umacnia nas chwila, w której ta cała brudna walka okazuje się być wartościowa i pokazuje nam, że miała sens, że nie była wcale taka niepotrzebna. Czasami musimy kilka razy upaść, poleżeć, zastanowić się, a w końcu wstać i pójść po swoje, tym razem silniejsi.
https://ask.fm/problematycznie
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viamiimi miimi
owieczka
06:15
0048 549d 500
Reposted from4777727772 4777727772 viaplants plants
owieczka
06:15
4580 1ab1 500
Reposted from4777727772 4777727772 viaplants plants
owieczka
06:15
4416 8dd1 500
Reposted from4777727772 4777727772 viaplants plants
owieczka
06:15
Reposted fromshakeme shakeme viamiimi miimi
owieczka
06:14
owieczka
06:14
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl