Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 17 2018

owieczka
21:08
owieczka
21:00
4867 1b90
Reposted fromFavCartoons FavCartoons viavertheer vertheer
20:53
7914 8b88 500
owieczka
20:53
Wykształcenie nie oznacza tego, ile się uczyłeś, a nawet ile zapamiętałeś. To umiejętność rozróżniania tego, co wiesz, a czego nie.
— Anatol France
Reposted fromavooid avooid viacudoku cudoku
owieczka
20:53
Zamiast się nieustannie krytykować, potraktuj siebie tak jak kogoś, kogo kochasz. Aha, i jeszcze jedno: Pogódź się z tym, że każdego dnia na pewno coś spieprzysz.
— Brene Brown / psycholog
Reposted fromkyte kyte viacudoku cudoku
owieczka
20:52
0348 ae26
Reposted fromwonderfulnature wonderfulnature viamorsik morsik
owieczka
20:52
7227 5199 500
Reposted fromtojika4 tojika4 viabananowo bananowo
20:52
6626 83e0
Reposted fromdorks dorks viacudoku cudoku
owieczka
20:52
0586 b195 500
Reposted fromtoolong toolong viacudoku cudoku
owieczka
20:52
7080 c58d
Reposted fromdeszcz deszcz viacudoku cudoku
owieczka
20:52
Pesymista narzeka na wiatr. Optymista oczekuje, że wiatr się zmieni, a realista dostosowuje swoje żagle.
— William Arthur Ward
Reposted fromavooid avooid viacudoku cudoku
owieczka
20:51
owieczka
20:51
7713 3d1e 500
Reposted fromoutoflove outoflove viacudoku cudoku
owieczka
20:48
Każdego dnia trzeba posłuchać choćby krótkiej piosenki, przeczytać dobry wiersz, obejrzeć piękny obraz, a także, jeśli to możliwe powiedzieć parę rozsądnych słów.
— Johann Wolfgang von Goethe
Reposted frommessinhead messinhead viacudoku cudoku
owieczka
20:48
Reposted fromshakeme shakeme viacudoku cudoku
20:48
5010 2d26 500
Reposted fromfreakish freakish viacudoku cudoku
owieczka
20:48
6750 d568 500
Reposted fromheinzfromvienna heinzfromvienna viacudoku cudoku

May 14 2018

owieczka
21:37
6014 2972 500
Reposted fromsummer-vibes summer-vibes viacudoku cudoku
21:37
7914 8b88 500
owieczka
21:37
Wykształcenie nie oznacza tego, ile się uczyłeś, a nawet ile zapamiętałeś. To umiejętność rozróżniania tego, co wiesz, a czego nie.
— Anatol France
Reposted fromavooid avooid viacudoku cudoku
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl