Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

December 03 2016

owieczka
20:18
Reposted fromweightless weightless viabananowo bananowo
owieczka
20:18
Reposted frombluuu bluuu viabananowo bananowo
owieczka
20:17
0926 fb35 500
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viabananowo bananowo
owieczka
20:17
6305 068d 500
Reposted fromEmilieBronte EmilieBronte viacudoku cudoku
owieczka
20:16
owieczka
20:16
Reposted fromweightless weightless viabananowo bananowo
owieczka
20:16
2977 9f9c
Reposted fromsaku saku viabananowo bananowo
owieczka
20:16
0538 2787
Reposted frombatgirl batgirl viabananowo bananowo
20:16
6927 32de 500
Reposted fromimradioactive imradioactive viabananowo bananowo
owieczka
20:15
owieczka
20:15
5295 60bc 500
Reposted frommartynkowa martynkowa viabananowo bananowo
owieczka
20:15
5195 556f
Reposted fromskatrix skatrix viabananowo bananowo
owieczka
20:15
7676 7c36 500
Reposted fromjustMeee justMeee viabananowo bananowo
owieczka
20:11
owieczka
20:10
Zastanawiałem się i uznałem, że zostanę dobrym człowiekiem. (...) Przede wszystkim powiedziałem wszystkim, że wyjeżdżam na dwa tygodnie i nie będzie ze mną kontaktu. Uczyniłem tak, gdyż nabrałem podejrzeń, że łatwiej być dobrym człowiekiem, nie utrzymując kontaktu z ludźmi.
— Ignacy Karpowicz
Reposted from61sekund 61sekund viacudoku cudoku
owieczka
20:10
0899 84e2 500
Reposted fromSmerfMaruda SmerfMaruda viacudoku cudoku
owieczka
20:10
2285 0941
Reposted fromlove-winter love-winter viacudoku cudoku
owieczka
20:09
     

The cast of Friends before Friends

Reposted fromfriends friends viaryba ryba
owieczka
20:00
Reposted fromcarfreitag carfreitag vialexi lexi
owieczka
20:00
5880 a7b2
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent vialexi lexi
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl