Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 02 2019

owieczka
23:51
4335 a4f7 500
Reposted fromCykcykcyk Cykcykcyk viamiimi miimi
owieczka
23:49
Nigdy nie odmawiaj zaproszenia. Nigdy nie opieraj się nieznanemu. Po prostu otwórz się na świat i napawaj przeżyciami. A jeśli się sparzysz? Cóż, trudno... Pewnie nie na darmo.
— Martyna Wojciechowska
owieczka
23:49
Na żonę należy wybierać tylko taką kobietę, jaką by się wybrało na przyjaciela, gdyby była mężczyzną. 
— Joseph Joubert
Reposted fromwakemeupx wakemeupx viamiimi miimi
owieczka
23:49
I pisz do mnie o wszystkim. Że kawa jest za gorąca i że lodówka zbyt pusta. Że gdy biegłeś na tramwaj, na Konopnickiej, ochlapał Cię czerwony samochód. Ford chyba. I że na sali ktoś śpi w trzecim rzędzie pod oknem, a wykładowca założył krawat sprzed wojny. Że przerwy zbyt krótkie, a papierosy za drogie. Że dzień zbyt szybko mija i czasu za mało by wszystko opowiedzieć.
— znalezione
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viamiimi miimi
owieczka
23:49
2632 e14f 500
Reposted fromxawery xawery viamiimi miimi
owieczka
23:48
Zawsze wybiorę miłość. Za każdym razem postawię na ciebie.
— Jewel E. Ann - "Miejsce bez Ciebie"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viamiimi miimi
owieczka
23:48
Są ludzie którzy dzielą się tym co mają, mimo że są biedni.
Są ludzie którzy pomagają innym, mimo że sami potrzebują pomocy.
Są ludzie którzy dziękują, mimo że mało dostają.
Są ludzie którzy wybaczają, mimo że sami zostali skrzywdzeni.
Bo tacy są właśnie dobrzy ludzie.
— Maciej Wiszniewski
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viamiimi miimi
owieczka
23:48
3058 17e3 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viamiimi miimi
owieczka
23:48
Kobiecie trzeba okazywać uczucie, namiętność, mówić jej o miłości, ściskać za ręce. 
— Bolesław Prus - Lalka
Reposted fromlovvie lovvie viamiimi miimi
23:47
2812 bf9b 500
Reposted fromtwice twice viamiimi miimi
owieczka
23:47
Reposted frombluuu bluuu
owieczka
23:47
Reposted frombluuu bluuu
owieczka
23:47
Reposted frombluuu bluuu
owieczka
23:47
Reposted frombluuu bluuu
owieczka
23:47
Reposted frombluuu bluuu
owieczka
23:47
Reposted frombluuu bluuu
owieczka
23:47
Reposted frombluuu bluuu
owieczka
23:46
Reposted frombluuu bluuu
owieczka
23:46
Reposted frombluuu bluuu
owieczka
23:46
Reposted frombluuu bluuu
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl